Revisjonikomisjon

Kõrgessaare valla põhimäärus § 25. Revisjonikomisjon

(1)Volikogu moodustab oma volituste kehtivuse ajaks volikogu liikmetest vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tegevuse ning valla majandustegevuse kontrollimiseks vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni, kellel on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 48 sätestatud ülesanded.

(2)Revisjonikomisjon teostab kontrolli revisjonikomisjoni liikme ja/või kaasatud asjatundja kaudu.

(3)Kontrolli teostaval isikul on õigus:

1)siseneda kontrollitava asutuse ruumidesse ja viia vajadusel läbi inventuure;

2)nõuda majandus- ja finantstegevust kajastavate algdokumentide, lepingute ja muu asjasse puutuva dokumentatsiooni esitamist, saada loetletud dokumentidest ärakirju ja väljavõtteid;

3)saada kontrollitava asutuse juhilt ja teistelt isikutelt suulisi ja kirjalikke seletusi kontrolliga seotud asjaolude kohta;

4)teha ettepanekuid avastatud puuduste kõrvaldamiseks vallavalitsusele.

 

(4)Revisjonikomisjon peab enne valla eelarve täitmise aruande kinnitamist volikogule oma töö tulemustest aru andma ning esitama märkused ja ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.

 

Revisjonikomisjoni koosseis

 

 

1.Andrus Roosa – komisjoni esimees

2.Mati Kiivit

3.Siim Rätsep

Kõrgessaare Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni põhimäärus 11. juunist 2010.a., osaliselt muudetud 16.11.2010 määrusega nr 22 - Kõrgessaare Vallavolikogu 18.06.2010 määruse nr 12 "Kõrgessaare Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimääruse"§2 lõike 2 muutmine
 

 

»
Revisjonikomisjoni 2011 aasta tööplaan