Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Dokumendiregister
  Vallavolikogu istungid
  Kirjavahetus
  Projektid

2020, August
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Veemajandus
Prindi
 
 

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõttu ei toimu.

---------------------------------------------------------------------------------

Kõrgessaare aleviku ühisveevärki haldab Kõrgessaare Vallavalitsus. Kogu aleviku ühisveevarustus baseerub põhjaveel ja vett võetakse puurkaevudest. Vallal on alevikus kaks puurkaevu, millest kasutuses üks. Torustike kogupikkus on umbes 3500 m. Ühisveevarustuse teenust tarbib umbes 460 elanikku. Lauka külas on üks teenindav puurkaev. Küla veetorustike kogupikkus on umbes 3000 m.

Aleviku ühiskanalisatsiooniga on liitunud umbes 420 elanikku.  Kõrgessaare aleviku reoveepuhasti valmis 1995. aastal Rootsi kuningriigi välisabina. Pumplasse suundub kogu aleviku isevoolne kanalisatsioon, kust reovesi suunatakse reoveepuhastisse. Isevoolse kavalisatsiooni pikkus on umbes 3700 m ja survetrassi pikkus 750 m. 2007. aastal valmis puhasti juurde purgimissõlm. Lauka küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud umbes 170 elanikku. Küla isevoolse kanalisatsiooni kogupikkus on umbes 1800 m ja survetrassi pikkus 560 m.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

Kõrgessaare aleviku veehoiuala moodustamine - aruanne veebruar 2008 (SA KIK poolt rahastatud projekt)

Kõrgessaare Vallavalitsus teatab, et Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla ühisveevärgi (veetrassi) vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele nii keemiliste kui mikrobioloogiliste näitajate osas.
Joogivee vastavust nõuetele kontrollitakse üks kord aastas. Analüüsi tulemused on tehtud akrediteeritud laboris 27.09.2011. Analüüsi tulemustega saab tutvuda vallamajas.

»
Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava 2007-2019
»
Hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammist välja jäävad alad Kõrgessaares
»
Hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammist välja jäävad alad Laukal
»
Hajaasustuse veeprogrammist eraldatud toetused

  Kõrgessaare Vallavalitsus