Teenused

Koduteenused (osutab Lauka Päevakeskus)

Koduteenuseid on õigus saada Kõrgessaare vallas elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel abi vajavatel eakatel, puuetega  või toimetulekuraskustes isikutel. Koduteenuste osutamist finantseeritakse Kõrgessaare valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

Isik tasub koduteenuse eest  vallavalitsuse poolt kehtestatud  korra alusel:

 

Sotsiaaltransporditeenus (osutab Lauka Päevakeskus)

Sotsiaaltransporditeenuseid osutatakse Kõrgessaare vallas elavatele isikutele, kellel on tervisekahjustuse või puude tõttu takistatud isikliku või ühistranspordi kasutamine:

 

Eluasemeteenus

Eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, üür 0,19 eurot/m2.

 

Hooldaja keskmise, raske või sügava puudega isikule

teenust osutatakse vastavalt väljaselgitatud hooldusvajadusele igapäevase või ööpäevaringse kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks:

Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord

Hooldusvajaduse hindamise testi ja hoolduskava vormide kinnitamine

Riigi poolt rahastatav lapsehoiuteenus seda vajavale sügava või raske puudega lapsele (laps ei käi lasteaias ega koolis). Vahendite ülejääki tohib kasutada raske või sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks vastavalt rehabilitatsiooniplaanile või nende teenuste arendamiseks;

Muud sotsiaalteenused:

 

Lauka Päevakeskuses osutatavad teenused Laukal Käina tee 26-2; Kõrgessaares Tööstuse 16A asuvates päevakeskuse ruumides ja Lauka külaseltsilt renditud ruumides.

Lauka Päevakeskuse teenuse hinnad

 

Igapäevaelu toetamise teenus

Osaliselt riiklikult rahastatav ja halduslepingu alusel osutatav teenus raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisele isikule, välja arvatud SHKS § 1118 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikud ning kellele ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

 

Pesu pesemine

 

Pesu pisiparandus

Ühe tunni maksumus töö eest pensionäridele ja puudega isikutele 4,20 eurot.

 

Dušiteenus

Duši kasutamine pensionäridele ja puudega isikutele 20 min. maksab 1,30 eurot.duši kasutamine pensionäridele ja puudega isikutele 20 min. maksab 1,30 eurot.

 

Muud sotsiaalteenused: