Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Dokumendiregister
  Vallavolikogu istungid
  Kirjavahetus
  Projektid

2024, June
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Teadmiseks toimetulekutoetuse taotlejale
Prindi
 
 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:

 • eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:
  • tegelik korteriüür või hooldustasu;
  • kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  • tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
  • tarbitud elektrienergia maksumus;
  • tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
  • maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;
  • hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile;
  • täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal;
  • tegelik olmejäätmete veotasu.
 • Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:
  • ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
  • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus;
  • riigi tagatisel antud õppelaenu;
  • tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi, sõidutoetust ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.

NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 76.70 eurot, teised pereliikmed 61,36 eurot; üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15.- eurot;

Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse eluruumi kasutamise õigust tõendavad dokumendid ja täiendavalt kirjalik loetelu taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevate:

 • kinnisasjade ja vallasasjadest eluruumide;
 • sõidukite (liiklusseaduse tähenduses);
 • väärtpaberite (väärtpaberiseaduse tähenduses) kohta.

Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus