Uudised

Toimetulekutoetuse vormistamine september 2013

16.09.2013

VALLAMAJAS : 19. septembril kell 10 - 15 ja 20. septembril kell 10 - 15
VALITSEJAMAJAS: 18. septembril kell 13 - 15 ; LAUKA PÄEVAKESKUSES: 18. septembril kell 11 - 12
 

Vajadusel täiendav info sotsiaalnõuniku telefonidel 46 22492 ja 5055746

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:

eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid

jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:

tegelik korteriüür või hooldustasu;

kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;

tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;

tarbitud elektrienergia maksumus;

tarbitud majapidamisgaasi maksumus;

maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;

hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile

täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal.

tegelik olmejäätmete veotasu.

 

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;

puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus;

riigi tagatisel antud õppelaenu;

tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.

NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 76.70 eurot, teised pereliikmed 61,36 eurot; üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15.- eurot;

Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse eluruumi kasutamise õigust tõendavad dokumendid ja täiendavalt kirjalik loetelu taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevate :

kinnisasjade ja vallasasjadest eluruumide;

sõidukite (liiklusseaduse tähenduses);

väärtpaberite (väärtpaberiseaduse tähenduses) kohta.

Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.