Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

14.07.2010

Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.06.2010 istungi korraldusega algatati
detailplaneeringu koostamise algatamine Luidja küla Kalda maaüksusel.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava 3,29 ha suuruse
maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse jagamine ja ehitusõiguse
määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Vallavalitsuse seisukoha
järgi on planeeritav maaüksus elamuehituseks sobiv ning eeldatavalt ei
kujuta uue hoonestuse püstitamine keskkonnale olulist mõju, mistõttu
otsustas vallavalitsus sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju
strateegilist hindamist soeses detailplaneeringu koostamisega.

Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.06.2010 istungi korraldusega algatati
detailplaneeringu koostamise algatamine Suureranna küla Liivaranna
maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava 2,25
ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse ehitusõiguse
määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Keskkonnaameti kirja ja
vallavalitsuse seisukoha järgi, mille kohaselt on maaüksuse
ehitamiseks sobiv ja elamukrundi rajamine keskkonnale olulist mõju ei
avalda, valla üldplaneeringuga on ehituskeeluvööndit vähendatud,
mistõttu otsustas vallavalitsus sama korraldusega mitte algatada
keskkonnamõju strateegilist hindamist soeses detailplaneeringu
koostamisega.

Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.06.2010 istungi korraldusega kehtestati
Kiduspe küla Koidu maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ
Projektbüroo tööle nr 10-13. kehtestatud detailplaneering näeb ette
planeeritava maa-ala jagamise viieks elamukrundiks ja kruntidele
ehitusõiguse määramise. Kõrgessaare valla üldplaneeringuga on
maaüksusel ehituskeeluvööndit vähendatud 150 m-ni. Avaliku väljapaneku
perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Kõrgessaare Vallavalitsuse 28.06.2010 istungi korraldusega kehtestati
Kõrgessaare aleviku Nõmmerga tee 18 maaüksuse detailplaneering
vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr
MB10_DP01. Kehtestatud detailplaneering on koostatud lihtsustatud
korras ja kooskõlastatud piirneva maaüksuse omaniku ja Maa-ametiga.
Kehtestatud detailplaneering näeb ette ehitusõiguse elamu ja
abihoonete püstitamiseks.

Vastu võetud korraldustega on võimalik tutvuda tööpäevadel Kõrgessaare
vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa) ja Kõrgessaare valla
avalike dokumentide registris internetis
http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv

  Kõrgessaare Vallavalitsus