Uudiste arhiiv

TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE september 2010

15.09.2010

TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE

VALLAMAJAS :
16. septembril
kell 10 - 17
21. septembril kell 10 - 13


VALITSEJAMAJAS:
17. septembril
kell 13 - 15

LAUKA PÄEVAKESKUSES:

17. septembril kell 11 - 12

  
Vajadusel täiendav info sotsiaalnõuniku telefonidel 46 22492 ja 5055746
  
Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:
 
·        eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid
 
·        jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:
 
·        tegelik korteriüür või hooldustasu;
 
·        kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 
·        tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
 
·        tarbitud elektrienergia maksumus;
 
·        tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
 
·        maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;
 
·        hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile
 
·        täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal.
 
·        tegelik olmejäätmete veotasu
 
 
Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:
 
·        ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
 
·        puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
 
·        riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolme- ja enamalapselise ja kolmikuid kasvatava pere toetust;
 
·        riigi tagatisel antavat õppelaenu
 
·        tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi, sõidutoetust ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.
 
 
NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 1000.- krooni, teised pereliikmed 800.-;üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 200.- krooni;
 
Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse täiendavalt kirjalik loetelu, milles on nimetatud taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad :
 
·        kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
 
·        sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
 
·        väärtpaberid väärtpaberiseaduse tähenduses.
Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.

>>
TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE september 2010