Uudiste arhiiv

Detailplaneeringud

16.11.2010

28.oktoober 2010 korraldusega nr 264 võttis Kõrgessaare Vallavalitsus edasiseks menetluseks vastu Kalana küla Poomi maaüksuse detailplaneeringu DAGOpen OÜ Projektbüroo töö nr 10-66. Koostatud detailplaneering näeb ette olemasoleva 10915 m2 suuruse elamumaa maaüksuse jagamise kolmeks eraldiseisvaks maaüksuseks - kaks elamumaa krunti ja üks maatulundusmaa maaüksus - ning kruntidele ehitusõiguse määramise elamu, abihoonete ja vaatetorni projekteerimiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 29.november - 12.detsember 2010 Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare) ja aadressilhttp://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=16506

28.oktoober 2010 korraldusega nr 265 algatas Kõrgessaare Vallavalitsus Kalana küla Nurmenuku, Vesinurme ja Sinilille maaüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on planeeritavate maaüksuste vaheliste piiride muutmine, maaüksuste jaotamine ning ehitusõiguse määramine uute elamute ja abihoonete püstitamiseks. Kuna maaüksused paiknevad olemasoleva hoonestusega piirkonnas, maaüksustele on hea juurdepääs, ehitustegevuseks on sobilikku lagedat ala ja kavandatav tegevus ei ole vastuolus valla üldplaneeringuga, otsustati sama korraldusega mitte algatada planeeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Korraldusega on võimalik tutvuda aadressilhttp://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=16524

12.november 2010 otsusega nr 44 kehtestas Kõrgessaare Vallavolikogu Kalana küla Läänemere maaüksuse detailplaneeringu vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-18. Koostatud detailplaneerinnäeb ette kinnistule ehitusõiguse määramise elamu ning abihoonete püstitamiseks ning maakasutuse sihtotstarve muutmise riigikaitsemaast elamumaaks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Planeeringuga on võimalik tutvuda adressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=16132


Vastu võetud korraldustega on võimalik tutvuda tööpäevadel Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa) ja Kõrgessaare valla avalike dokumentide registris internetiswww.korgessaare.ee