Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Korraldatud jäätmevedu

08.03.2011

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta Hiiumaa Omavalitsuste Liidu poolt valitud ettevõtte poolt. Korraldatud jäätmeveopiirkond hõlmab kogu Hiiu maakonda. Määratud jäätmekäitluskoht on Hiiumaa jäätmejaam.

Hiiumaa Omavalitsuste Liidu korraldatud konkursi tulemusel valiti vedajaks AS Veolia Keskkonnateenused, kellele omistati järgnevaks kolmeks aastaks Hiiu maakonna territooriumil jäätmeveo ainuõigus. Jäätmeveo ainuõigus rakendub 1.aprillist 2011 ja sellest hetkest puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid (segaolmejäätmeid) koguda ja vedada. Samamoodi ei tohi enam ise korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid (segaolmejäätmeid) jäätmejaama viia.

Nende jäätmete käitlemine, mis ei kuulu korraldatud jäätmeveo hulka (suurjäätmed, ohtlikud jäätmed, ehitus- ja lammutusjäätmed, metall ja klaas, taaskasutatavad jäätmed, pakend), ei muutu. Neid võib kas ise jäätmejaama viia, tellida selleks jäätmeveoga tegeleva ettevõtte teenuse või panna olemasolevatesse kogumiskonteineritesse (klaas, papp-paber, pakend).

Kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtted, loetakse jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates vedaja jäätmeloa kehtima hakkamisest (1.aprill 2011). Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik.

Jäätmeveo ainuõiguse rakendumisel lõppevad automaatselt seni kehtivad jäätmeveolepingud. Ainuõiguse võitnud jäätmevedaja võtab jäätmevaldajatega ise ühendust uute lepingute sõlmimiseks. Jäätmeveolepingutega on võimalik täpsustada veosagedust (välja arvatud miinimumsagedust), mahutite suurust, veo- ja postiaadressi jms. infot. Jäätmeveolepingu sõlmimata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveost, sel juhul toimub kogumismahutite tühjendamine vastavalt kehtestatud sagedustele ja veograafikule, arvestades mahuti suuruseks eramus 80 liitrit, korterelamus (5 ja rohkem korterit) 240 liitrit, ettevõtete, asutuste- ja kohaliku omavalitsuse allasutuste puhul 240 liitrit.

Jäätmevaldaja valib jäätmemahuti või jäätmekoti suuruse vastavalt oma vajadusele, arvestades kehtestatud tühjendamissagedust.

Minimaalne kogumismahutite tühjendussagedus on:

1) ühepereelamud hajaasustuses – 1 kord 12 nädala jooksul

2) ühepereelamud kompaktse hoonestusega aladel (Kõrgessaare alevik, Lauka küla) – 1 kord 4 nädala jooksul

3) mitme korteriga, 5 ja enam, elamud kompaktse hoonestusega aladel ((Kõrgessaare alevik, Lauka küla) – 2 korda 4 nädala jooksul

4) ettevõtted 1 kord 12 nädala jooksul

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmetele kehtivad teenustasud (käibemaksuga):

kuni 50 l jäätmekott 2,05 eurot 32,08 krooni

kuni 200 l jäätmekott 6,16 eurot 96,23 krooni

kuni 80 l ; 3,28 eurot 51,32 krooni

kuni 140 l ; 3,53 eurot 55,12 krooni

kuni 240 l ; 3,80 eurot 59,48 krooni

kuni 360 l ; 5,03 eurot 78,73 krooni

kuni 600 l ; 6,71 eurot 104,98 krooni

kuni 800 l ; 7,45 eurot 116,64 krooni

kuni 2500 l ; 18,64 eurot 291,60 krooni

kuni 4500 l ; 33,54 eurot 524,88 krooni

Ühismahutite soovijad (erinevad kinnistud – üks konteiner) peavad esitama Kõrgessaare Vallavalitsusele ühise kirjaliku sooviavalduse, milles näidatakse jäätmekäitluse eest vastutav isik, kes kantakse jäätmevaldajana registrisse, ning ühismahuti asukoht.

Erandjuhul on võimalik taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Põhjendatud taotlus tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks tuleb esitada Kõrgessaare vallavalitsusele. Mitteliitunuks lugemine kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Mõjuv põhjus, mitteliitunuks lugemisel on kui kinnistut ei kasutata või seal ei elata. Vabastuse määramiseks kontrollib kohalik omavalitsus enne korralduse väljastamist kohapeal, et taotluses esitatud andmed on tõesed. Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevedaja peab esitama järgmise aasta 20.jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Juhul kui kinnitust ei esitata, loetakse jäätmevaldaja automaatselt liitunuks 21.jaanuarist arvates.

  Kõrgessaare Vallavalitsus