Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Keskkonnamõju hindamise teated

23.03.2011

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon teatab, et avalikustamisel on Suurepsi kruusamaardlasse kavandatava Suurepsi liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programm.

Riigimetsa Majandamise Keskus (registrikood 70004459, aadress Viljandi mnt 18b, Tallinn) esitas Keskkonnaametile maavara kaevandamise loa taotluse Suurepsi kruusamaardlal Suurepsi liivakarjääri mäeeraldisel. Tegevuse asukoht on Hiiu maakond, Kõrgessaare vald, RMK Putkaste metskonna maaüksus M-3 (katastritunnus 39201:001:0118) kohaliku tähtsusega Suurepsi kruusamaardla. Maavara kasutusaladeks on metsateede ehitus ja remont.. Luba taotletakse kehtivuse ajaga 15 aastat, kaevandamise keskmiseks aastamääraks planeeritakse 61 tuh m³. Mäeeraldise nimetus on Suurepsi liivakarjäär.

Keskkonnamõju hindamine on algatatud Keskkonnaameti poolt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 punktide 28 ja 35 alusel, kuna pealmaakaevandamine kokku suuremal kui 25 ha suurusel alal on olulise keskkonnamõjuga tegevus.
Keskkonnamõju hindamise osapooled:
1) arendaja on Riigimetsa Majandamise Keskus, kontaktisik Toomas Kivisto, aadress Viljandi mnt 18b, Tallinn, tel 676 7580, e-post:
toomas.kivisto@rmk.ee

2) tegevusloa andja ja keskkonnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon.

 

Keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik 28.03.-10.04.2011 tutvuda:
1) Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kärdla kontoris aadressil Kõrgessaare mnt 18, Kärdla, kontaktisik Kai Vahtra, tel 463 6822, e-post
kai.vahtra@keskkonnaamet.ee ;

2) Kõrgessaare vallamajas aadressil Kõpu tee 8, Kõrgessaare;

3) Internetis Keskkonnaameti koduleheküljel http://www.keskkonnaamet.ee (Avalik teave – Keskkonnamõju hindamised).

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 12. aprillil 2011.a algusega kell 13.00 Kõrgessaare vallamajas aadressil Kõpu tee 8, Kõrgessaare. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju hindamise programmi kohta saab esitada Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioonile kirjalikult või e-posti teel 11. aprillini 2011.

  Kõrgessaare Vallavalitsus