Uudiste arhiiv

Toimetulekutoetuste vormistamine

13.07.2011

VALLAMAJAS:
15. juulil kell 10 - 15
18. juulil kell 10 - 15

VALITSEJAMAJAS:
19. juulil kell 13 - 15

LAUKA PÄEVAKESKUSES:
19. juulil kell 11 - 12

Vajadusel täiendav info sotsiaalnõuniku telefonidel 46 22492 ja 5055746.
 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:

 • eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:
  • tegelik korteriüür või hooldustasu;
  • kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  • tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
  • tarbitud elektrienergia maksumus;
  • tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
  • maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;
  • hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile;
  • täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal;
  • tegelik olmejäätmete veotasu.
 • Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:
  • ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
  • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus;
  • riigi tagatisel antud õppelaenu;
  • tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi, sõidutoetust ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.

NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 76.70 eurot, teised pereliikmed 61,36 eurot; üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15.- eurot;

Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse eluruumi kasutamise õigust tõendavad dokumendid ja täiendavalt kirjalik loetelu taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevate:

 • kinnisasjade ja vallasasjadest eluruumide;
 • sõidukite (liiklusseaduse tähenduses);
 • väärtpaberite (väärtpaberiseaduse tähenduses) kohta.

Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.