Uudiste arhiiv

TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE augustis 2007

16.08.2007


VALLAMAJAS : 21. augustil kell 10 - 12

                              22. augustil kell 10 – 15

VALITSEJAMAJAS: 23. augustil kell 10 - 12

LAUKA PÄEVAKESKUSES: 23. augustil kell 13 – 15

 

Vajadusel täiendav info sotsiaalnõuniku telefonidel 46 22492 ja 5055746

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta

 • eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:
:

 •  
 • tegelik korteriüür või hooldustasu;
 • kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 • tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
 • tarbitud elektrienergia maksumus;
 • tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
 • maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;
 • hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile
 • täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal.
 • tegelik olmejäätmete veotasu

 

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

  • riigi tagatisel antavat õppelaenu
  • tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi, sõidutoetust ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.

  NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 900.- krooni, teised pereliikmed 720.-;üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 200.- krooni;

  Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse täiendavalt kirjalik loetelu

  • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
  • sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
  • väärtpaberid väärtpaberiseaduse tähenduses.

  Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.

  , milles on nimetatud taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad :
 • ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
 • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolme- ja enamalapselise ja kolmikuid kasvatava pere toetust;