Uudiste arhiiv

Detailplaneeringud

23.10.2012

Kõrgessaare Vallavalitsuse 27.september 2012 korraldusega nr 213 algatati Kauste küla Tõnismaa maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse jaotamine elamukruntideks ja maatulundusmaa maaüksuseks ning kruntidele ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamise võimaldamiseks. Täpne kruntide arv selgub detailplaneeringu koostamise perioodil.
Kavandatav tegevus ei ole Kõrgessaare valla üldplaneeringuga määratud juhtfunktsiooniga vastuolus, on piirkonda sobiv ega vaja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist.
Vastu võetud korraldusega on võimalik tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=20245