Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

KÕRGESSAARE VALLAVOLIKOGU otsustas 16. mai 2008

19.05.2008

 

”Kõrgessaare valla üldplaneeringu” teemaplaneeringu
“Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine”
lähteseisukohtade kinnitamine
 
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõige 1, “Planeerimisseaduse” § 4 lõige 2 ja § 8 lõige 2 punkt 2 alusel ning lähtudes Kõrgessaare Vallavolikogu 08.06.2007 otsusest nr 53 “”Kõrgessaare valla üldplaneeringu” teemaplaneeringu “Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine” algatamine”
Kõrgessaare Vallavolikogu o t s u s t a b:
 
1.      Kinnitada juurdelisatud “Kõrgessaare valla üldplaneeringu” teemaplaneeringu “Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine” lähteseisukohad.
 
2.      Avaldada teade teemaplaneeringu algatamisest ajalehtedes Hiiu Leht, Kõrgessaare Valla Teataja ja Kõrgessaare valla kodulehel.
 
3.      Otsuse peale on õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavakstegemisest arvates.
 
4.      Otsus jõustub teatavakstegemisest.
 
 
 
Harri Kattel
Vallavolikogu esimees
>>
”Kõrgessaare valla üldplaneeringu” teemaplaneeringu “Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine” lähteseisukohtade kinnitamine

  Kõrgessaare Vallavalitsus