Uudiste arhiiv

TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE oktoober 2008

14.10.2008

 TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE

 
VALLAMAJAS :                   15. oktoobril kell                   10 - 15
                                          20. oktoobril kell                   10 – 15
VALITSEJAMAJAS:             17. oktoobril kell                   10 – 12
LAUKA PÄEVAKESKUSES:   17. oktoobril kell                  13 – 14
 
Vajadusel täiendav info sotsiaalnõuniku telefonidel 46 22492 ja 5055746
 
Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:
·        eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid
·        jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:
·        tegelik korteriüür või hooldustasu;
·        kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
·        tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
·        tarbitud elektrienergia maksumus;
·        tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
·        maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;
·        hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile
·        täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal.
·        tegelik olmejäätmete veotasu
 
Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:
·        ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
·        puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
·        riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolme- ja enamalapselise ja kolmikuid kasvatava pere toetust;
·        riigi tagatisel antavat õppelaenu
·        tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi, sõidutoetust ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.
NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 1000.- krooni, teised pereliikmed 800.-;üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 200.- krooni;
 
Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse täiendavalt kirjalik loetelu, milles on nimetatud taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad :
·        kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
·        sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
·        väärtpaberid väärtpaberiseaduse tähenduses.
Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.
 
>>
TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE oktoober 2008