Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringutest

01.06.2009

Kõrgessaare Vallavalitsus teatab :
- Kõrgessaare Vallavolikogu 15.mai 2009 istungil kehtestati Kalana küla Vaatlusposti kinnistu detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 08-140. Detailplaneering näeb ette kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmise riigikaitsemaast majutushoonemaaks ning ehitusõiguse määramise ehitise saun-puhkemaja ehitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
- Kõrgessaare Vallavalitsuse 27.mai 2009 istungil võeti vastu Poama küla Järve, Niidi-Mäe ja Saare (39201:002:0296, :0295, :0292) kinnistute detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB09_DP4. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub lahtiolekuaegadel Kõrgessaare vallamajas 10.-24.juuni 2009. Detailplaneering on koostatud ca 4 ha suurusele maa-alale ja näeb ette planeeritavate kinnistute liitmise, Luidja järve piiranguvööndini ulatuva ehituskeeluvööndi vähendamise ja ehitusõiguse määramise elamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks maksimaalse ehitusaluse pinnaga kuni 400 m2. Planeeritav maakasutuse sihtotstarve 50% elamumaa ja 50% loodusliku veekogu maa.
- Kõrgessaare Vallavalitsuse 27.mai 2009 istungil kehtestati Suurepsi küla Uue-Hendriku kinnistu detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 09-03. Kinnistu piirneb Natura 2000 ja Kõpu looduskaitseala välispiiriga. Kehtestatud detailplaneering näeb ette olemasoleva kinnistu jagamise kolmeks krundiks (kaks pereelamumaa ja üks pereelamu- ning majutushoonemaa) ja kruntidele ehitusõiguse määramise kokku kuni 37 hoone püstitamiseks (1 elamu, 4 suvemaja, 6 abihoonet, 13 püstkoda, 2 sauna, 1 grillkoda).
- Kõrgessaare Vallavalitsuse 27.mai 2009 istungil kehtestati Mudaste ja Ogandi küla Kubja, Nõmme-Tõnise, Saadu ja Ojakalda kinnistute detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB09_DP1. Kehtestatud detailplaneering näeb ette juurdepääsutee rajamise nimetatud kinnistutele, olemasolevat maakasutust detailplaneering ei muuda ja hoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks vajalikku ehitusõigust ei määrata.

  Kõrgessaare Vallavalitsus