Uudiste arhiiv

Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering "Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine"

14.07.2010


Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine" failid
- teemaplaneeringu seletuskiri  
- teemaplaneeringu põhijoonis 
- skeem 1 - rohevõrgustik
- skeem 2 - Kõrgessaare reoveeala
- skeem 3 - Lauka reoveeala
 
- lisa 1 - Pärast üldplaneeringu kehtestamist (17.01.2003) kehtestatud üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute nimekiri ja paiknemise skeem
- lisa 2 - kaitsealused objektid
 
- lisa 3 - kultuurimälestised 
- lisa 4 - maardlad

- lisa 5: Kõrgessaare vallas kehtestatud detailplaneeringud