Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

04.11.2009

- 15.oktoobri 2009 istungi korraldusega nr 315 algatati Luidja küla Jänese kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ca 0,65 ha suuruse elamumaa sihtotstarbega kinnistu ehitusõiguse määramine. Lähtudes vallavalitsuse seisukohast, et kuna planeeritaval kinnistul ei paikne kaitsealuseid liike, kinnistu ei paikne kaitse- ega hoiualade koosseisus ega piirne nendega ning olemasoleval hoonestatud kinnistul uue hoonestuse planeerimine ei kujuta eeldatavalt ohtu ümbritsevale keskkonnale ega inimeste tervisele, otsustas vallavalitsus sama korraldusega mitte algatada Luidja küla Jänese kinnistu keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses detailplaneeringu koostamisega. Detailplaneeringu koostamise korraldamine ning finantseerimine antakse lepinguga üle detailplaneeringu algatamise taotlejale.
Korraldusega saab tutvuda siin : http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=14741

- 15.oktoobri 2009 istungi korraldusega nr 316 algatati Luidja küla Lubjaselja kinnistu detailplaneeringu koostamine maa-ala kruntideks jaotamiseks. Maatulundusmaa 11,21 ha suurune kinnistu jaotatakse eskiisplaani alusel maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks. Võttes aluseks vallavalitsuse seisukohta, et
kuna detailplaneeringuga ehitusõiguse määramist ette ei nähta ja kinnistu vaid jagatakse, kinnistu ei paikne kaitse- ega hoiuala koosseisus ega piirne nendega ning planeeritav maakasutus kinnistu jagamise tagajärjel ei erine praegusest, kinnistu jagamine ei avalda mõju kinnistult alguse saavale Peebu ojale ja planeeritav maakasutus ei kujuta eeldatavalt ohtu ümbritsevale keskkonnale ega inimeste tervisele, otsustas vallavalitsus sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses Luidja küla Lubjaselja kinnistu detailplaneeringu koostamisega. Detailplaneeringu koostamise korraldamine ning finantseerimine antakse lepinguga üle detailplaneeringu algatamise taotlejale.
Korraldusega saab tutvuda siin : http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=14742

-
15.oktoobri 2009 istungi korraldusega nr 317 algatati Vilima küla Vainu kinnistu detailplaneeringu koostamine maa-ala kruntideks jaotamiseks. Maatulundusmaa 21,48 ha suurune kinnistu jaotatakse eskiisplaani alusel maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks. Kuna detailplaneeringuga ehitusõiguse määramist ette ei nähta ja kinnistu vaid jagatakse, kinnistu ei paikne kaitse- ega hoiuala koosseisus ega piirne nendega ning planeeritav maakasutus kinnistu jagamise tagajärjel ei erine praegusest, maakasutus ei kujuta eeldatavalt ohtu ümbritsevale keskkonnale ega inimeste tervisele, siis otsustas vallavalitsus sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses detailplaneeringu koostamisega. Detailplaneeringu koostamise korraldamine ning finantseerimine antakse lepinguga üle detailplaneeringu algatamise taotlejale.
Korraldusega saab tutvuda siin : http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=14743

- 29.oktoober 2009 istungi korraldusega nr 325 algatati Kiduspe küla Koidu kinnistu detailplaneering.  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on eskiisplaani alusel ca 5,5 ha suuruse kinnistu jagamine kuni viieks elamukrundiks, ühise juurdepääsutee rajamine ja kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Võttes aluseks Keskkonnaameti kirjaliku seisukoha ja vallavalitsuse seisukoha, et
planeeritav maaüksuse vastavalt detailplaneeringust algatamise taotleja soovil jagamine kuni viieks ca ühe ha suuruseks krundiks on piirkonna olemasolevate maaüksuste suurusi arvestades piirkonda sobiv lahendus, ehitusõiguse määramine ja uue hoonestuse planeerimine rannajoone ja maantee vahele on kooskõlas valla üldplaneeringuga ja eeldatavalt ei avalda kavandatav tegevus olulist mõju keskkonnale ja elanikkonnale, otsustas vallavalitsus sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses detailplaneeringu koostamisega. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Vallavalitsus, finantseerimise õigus antakse lepinguga üle detailplaneeringust huvitatud isikule.
Korraldusega saab tutvuda siin : http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=14793

- 29.oktoober 2009 istungi korraldusega nr 326 kehtestati Paope küla Tõnise kinnistu detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 09-31. Detailplaneering näeb ette ehitusõiguse määramise kuni nelja hoone püstitamiseks. Avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Korraldusega saab tutvuda siin : http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=14794
Detailplaneeringu failidega saab tutvuda siin : http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=14580

- 29.oktoober 2009 istungi korraldusega nr 327 võeti vastu Kiduspe küla Tooma kinnistu detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 09-37. Koostatud d
tailplaneeringuga nähakse ette planeeritava maaüksuse kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine ja infrastruktuuri planeerimine. Detailplaneeringu on kooskõlastanud kinnisasja omanik, Keskkonnaamet, Siseministeerium, Kaitseministeerium, Lääne Regionaalne Maanteeamet, OÜ Jaotusvõrk ja Lääne-Eesti Päästekeskus. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.november kuni 04.detsember 2009, planeeringuga on võimalik tutvuda Kõrgessaare valla kodulehel www.korgessaare.ee ja tööpäeva jooksul Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare).
Korraldusega saab tutvuda siin : http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=14795
Detailplaneeringu failidega saab tutvuda siin : http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=14770

  Kõrgessaare Vallavalitsus