Uudiste arhiiv

Kalanduspiirkondade säästva arengu projektitaotluste vastuvõtt 3.märtsist kuni 14. aprillini

03.02.2010

Anname teada, et MTÜ Hiiukala võtab 3. märtsist kuni 14. aprillini vastu
projektitaotlusi järgmistes tegevussuundades:

1) Kalasadamate uuendamine - taotlejateks KOV (toetus 85%);
kalandussektori MTÜ-d (toetus 80%); kalandussektori ettevõtjad (toetus 40%).

2) Kalatoodete töötlemine ja otseturustamine - taotlejateks
kalandussektori mikroettevõtjad (toetus 60%)

3) Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine
taotlejateks kalandussektori ettevõtjad, MTÜ-d (toetus 75%), ettevõtjad,
MTÜ-d, SA-d, KOV (toetus 60%);

4) Tegevuste mitmekesistamine taotlejateks kalandussektori
mikroettevõtjad (toetus 70%)

5) Koolitustegevus taotlejateks kalandussektori ettevõtjad ja MTÜ-d
(toetus 100%)

Projektitaotlusi võetakse vastu Hiiukala kontoris (Tuuru majas,
Vabrikuväljak 1, Kärdla).

Projektid peavad vastama” Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiale
2009-2013” ja Põllumajandusministri 2008.a määrusele nr 38. Projekti
taotlusvormid on kättesaadavad www.hiiukala.org. Palun taotluse
sisseandmiseks ja konsultatsioniks eelnevalt registreerida
(tuuli@hiiumaa.ee, 56941855)

Projektide paremusjärjestuse ettepaneku moodustab 9-liikmeline
projektide hindamise töörühm, kes hindab projektitaotlusi vastavalt
strateegiaga kehtestatud hindamiskriteeriumitele. Projektide
paremusjärjestuse ettepaneku kinnitab MTÜ Hiiukala juhatus. Üle 1
miljoni krooniste projektide rahastuse kinnitamiseks kutsutakse kokku
üldkoosolek. Projektide hindamiskriteeriumid on nähtavad kodulehel
www.hiiukala.org -> strateegia -> hindamiskriteeriumid. Pärast
kinnitamist esitab MTÜ Hiiukala laekunud projektid koos
paremusjärjestusega PRIA-le, kes teeb rahastusotsuse.