Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

15.02.2010

27.jaanuar 2010 istungi korraldusega nr 25 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Vilima küla Vainu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu on koostanud Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ (töö nr MB09_DP09) ja see näeb ette planeeritava ca 21,5 ha suuruse kinnistu kolmeks eraldi maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks jagamise (maaüksuste suurused ca 6,80, 5,67, 9,00 ha). Ehitusõigust ja uute ehitiste püstitamist koostatud detailplaneering ette ei näe, see ei ole valla üldplaneeringuga vastuolus ja ei näe ette selle muutmist.
Vastu võetud detailplaneeringuga saab Kõrgessaare vallamajas ja aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15260 tutvuda ning vastuväiteid ja ettepanekuid esitada ajavahemikul 01.-14.märts 2010.


27.jaanuar 2010 istungi korraldusega nr 26 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Luidja küla Lubjaselja kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu on koostanud Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ (töö nr MB09_DP10) ja see näeb ette planeeritava ca 11,2 ha suuruse kinnistu kaheks eraldi maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks jagamise (mõlema maaüksuse suurused ca 5,58 ha). Ehitusõigust ja uute ehitiste püstitamist koostatud detailplaneering ette ei näe, see ei ole valla üldplaneeringuga vastuolus ja ei näe ette selle muutmist.
Vastu võetud detailplaneeringuga saab Kõrgessaare vallamajas ja aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15258 tutvuda ning vastuväiteid ja ettepanekuid esitada ajavahemikul 01.-14.märts 2010.
 


27.jaanuar 2010 istungi korraldusega nr 27 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Hirmuste küla Sammelselja kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu on koostanud Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ (töö nr MB09_DP11) ja see näeb ette planeeritava ca 34,9 ha suuruse kinnistu neljaks eraldi maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks jagamise (maaüksuste suurused ca 8,07, 8,86, 8,57 ja 9,26 ha). Ehitusõigust ja uute ehitiste püstitamist koostatud detailplaneering ette ei näe, see ei ole valla üldplaneeringuga vastuolus ja ei näe ette selle muutmist.
Vastu võetud detailplaneeringuga saab Kõrgessaare vallamajas ja aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15259 tutvuda ning vastuväiteid ja ettepanekuid esitada ajavahemikul 01.-14.märts 2010.
 


27.jaanuar 2010 istungi korralduse nr 28 alusel korraldatakse 01.märtsil 2010 kell 16:00 Kõrgessaare vallamajas kahe naabermaaüksuste omanike poolt saabunud vastuväite arutamiseks 10.detsember 2009 korraldusega nr 353 vastu võetud Kalana küla Heli kinnistu detailplaneeringu (DAGOpen OÜ Projektbüroo töö nr 09-44; detailplaneeringuga on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=14972 ) avalik arutelu.


27.jaanuar 2010 istungi korraldusega nr 29 algatati Kõpu küla Pihla maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Koostatava detailplaneeringu eesmärk on ca 26,1 ha suuruse maaüksuse jagamine neljaks erinevaks maaüksuseks lähtuvalt praegusest maakasutusest - maatulundusmaa, elamumaa ja ärimaa. Ühegi uue hoone ega ehitise püstitamist koostatava detailplaneeringuga ette ei nähta ja ehitusõigust ei määrata. Koostatav detailplaneering ei muuda Kõrgessaare valla üldplaneeringut. detailplaneeringu koostamise algatamine on kooskõlastatud Keskkonna- ja Muinsuskaitseametiga. Lähtudes asjaoludest, et kuna olemasolevat maakasutust jätkatakse senisel viisil, uusi hooneid ja rajatisi ei püstitata, ning tegevuse planeerimisel täidetakse keskkonnaalaseid nõudeid ja norme, millest lähtuvalt ei avalda koostatav detailplaneering keskkonnale eeldatavalt olulist mõju, otsustati sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses detailplaneeringu koostamisega.
Korraldusega on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15237
 


11.veebruar 2010 istungi korraldusega nr 47 kehtestati Luidja küla Kääro kinnistu detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 09-66. Koostatud detailplaneering näeb ette ca 23,6 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse jagamise ja ca 1,46 ha suuruse elamukrundi jagamise ning ehitusõiguse määramise kuni kolme hoone maksimaalse ehitusaluse pinnaga 320 m2 püstitamiseks. Avaliku väljapaneku perioodil vallavalitsusele ettepanekuid ega vastuväiteid ei saabunud. Kehtestatud detailplaneering ei ole Kõrgessaare valla üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15199


Kõrgessaare Vallavalitsuses toimusid 04. ja 17.jaanuar 2010 Kiduspe küla Tooma kinnistu detailplaneeringu (DAGOpen OÜ Projektbüroo töö nr 09-37) avalikud arutelud. Kokku esitati avaliku väljapaneku jooksul kolm vastuväidet, arutelu käigus loobus üks osapool oma vastuväitest. Arutelude tulemusel huvitatud isik ja vastuväidete esitajad ühisele kokkuleppele ei jõudnud ning Kõrgessaare Vallavalitsus edastas koostatud detailplaneeringu ja sellega seotud materjalid Hiiu Maavalitsusse järelevalve teostamiseks ja omapoolse seisukoha andmiseks.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=14770

  Kõrgessaare Vallavalitsus