Uudiste arhiiv

Detailplaneeringud

18.03.2010

Kõrgessaare Vallavolikogu 12.02.2010 istungi otsusega nr 26 algatati Suureranna küla Jüri kinnistu detailplaneeringu koostamine. Koostatava detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtiva detailplaneeringu muutmine ca 9,70 ha suuruse maaüksuse kuni kaheks jagamise (hoonestatud ala ümber elamumaa, ülejäänud maatulundusmaa), ehitusõiguse ja hoonestusala muutmise ja Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmise läbi. Ehitusõigusega määratakse hoonestusala abihoone püstitamiseks ranna ehituskeeluvööndisse, väljaspoole hetkel määratud hoonestusala. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ka ette näha hoonestatud alale püstitatav hoonet teenindav üks tuulegeneraator. Kõrgessaare valla üldplaneering planeeritava maaüksuse maakasutuse juhtfuntksiooni osas ettekirjutusi ei tee. Keskkonnaameti kirjaliku seisukoha alusel ja arvestades keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus sätestatut, otsustas vallavolikogu sama otsusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15345
 


Kõrgessaare Vallavolikogu 12.02.2010 istungi otsusega nr 27 kehtestati Kalana küla Kalana 15 kinnistu detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 09-02. Koostatud detailplaneering muudab Kõrgessaare valla üldplaneeringut maakasutuse juhtfunktsiooni osas tootmismaast elamumaaks ja suurendab ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringu järgselt tekib 9 erinevat maaüksust (sihtotstarbed pereelamu, sadama, navigatsiooniseadme, kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise, veetootmise ja veepuhastuse maa) ja määratakse ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks. Avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud, Hiiu maavanem on järelevalve käigus teinud ettepaneku detailplaneeringu kehtestamiseks. http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15346


Kõrgessaare Vallavalitsuse 04.03.2010 istungi korraldusega nr 64 kehtestati Kalana küla Heli kinnistu detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 09-44. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava 0,76 ha suuruse kinnistu jagamise kaheks võrdse suurusega elamukrundiks ja kruntidele ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil saabus kaks vastuväidet, mille osas jõudsid osapooled kokkulepeteni enne avaliku arutelu toimumist, ja mõlema ettepaneku järgsed muudatused kajastuvad detailplaneeringus. http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15431

Kõrgessaare Vallavolikogu 12.03.2010 istungi otsusega nr 28 algatati Kalana küla 1,16 ha suuruse Läänemere kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine riigikaitsemaast elamumaaks ja Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmine. Võttes aluseks Keskkonnaameti kirjaliku seisukoha ja vallavalitsuse seisukoha, et olemasolevate hoonete rekonstrueerimisega ja uute hoonete püstitamisega olemasolevale õuealale eeldatavalt ei teki olulist mõju keskkonnale, otsustas vallavolikogu sama otsusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15449


Kõrgessaare Vallavalitsuse 17.03.2010 istungi korraldusega otsustati saabunud ettepaneku arutamiseks korraldada Hirmuste küla Sammelselja kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu Kõrgessaare vallamajas 26.märtsil kell 14:00. http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15259


Kõrgessaare Vallavalitsuse 17.03.2010 istungi korraldusega otsustati kehtestada Luidja küla Lubjaselja kinnistu detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB09_DP10. Koostatud detailplaneering näeb ette ca 11,2 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse jagamise kaheks eraldiseisvaks maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks. Kõrgessaare valla üldplaneering ettekirjutusi planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooni osas ei tee. Ehitusõigust hoonete püstitamiseks ei määrata. Avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15258


Kõrgessaare Vallavalitsuse 17.03.2010 istungi korraldusega otsustati kehtestada Vilima küla Vainu kinnistu detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB09_DP10. Koostatud detailplaneering näeb ette ca 21,5 ha suuruse maatulundusmaa maaüksuse jagamise kolmeks eraldiseisvaks maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks. Kõrgessaare valla üldplaneering ettekirjutusi planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooni osas ei tee. Ehitusõigust hoonete püstitamiseks ei määrata. Avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15260