Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Detailplaneeringud

26.04.2010

Kõrgessaare Vallavalitsuse 25.03.2010 istungi korraldusega nr 77 algatati Kõrgessaare aleviku Nõmmerga tee 18 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeringu koostamise eesmärk on ca 0,5 ha suuruse elamukrundi hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Valla üldplaneering planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooni osas ettekirjutusi ei tee. Kuna planeeringuala paikneb tiheasustusalas ja planeeritav hoonestus eeldatavalt olulist keskkonnamõju ei kujuta, otsustas vallavalitsus sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses detailplaneeringu koostamisega. Vastu võetud korraldusega on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15511

Kõrgessaare Vallavalitsuse 01.aprill 2010 istungi korraldusega nr 85 kehtestati Hirmuste küla Sammelselja kinnistu detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB09_DP11. Kõrgessaare valla üldplaneering planeeritava maaüksuse juhtfunktsiooni osas ettekirjutusi ei tee. Koostatud detailplaneering näeb ette maatulundusmaa maaüksuse jagamise neljaks eraldiseisvaks maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega, uute hoonete püstitamist planeering ette ei näe. Avaliku väljapaneku perioodil 01.-14.03 esitati planeeringu kohta üks ettepanek, mille osas jõudsid ettepaneku esitaja ning huvitatud isik planeeringuvälise kokkuleppeni, mille tulemusel välja kuulutatud avalikku arutelu ei toimunud. Vastu võetud korraldusega on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15535

Kõrgessaare Vallavolikogu 09.04 otsusega nr 30 kehtestati Paope küla Lasketiiru kinnistu detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB09_DP7. Detailplaneering näeb ette kinnistu ehitusõiguse määramise uute hoonete püstitamiseks, Läänemere ehituskeeluvööndi vähendamise ja riigikaitsemaa sihtotstarbe muutmise elamumaaks. Avaliku väljapaneku perioodil 04.01 - 01.02.2010 ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud, Hiiu maavanem on teostatud järelevalve käigus planeeringu heaks kiitnud. Vastu võetud otsusega on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15561 , kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15496

Kõrgessaare Vallavalitsuse 14.04.2010 istungi korraldusega nr 94 võeti vastu Suureranna küla Ranna kinnistu detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle MB09_DP6. Koostatud detailplaneering näeb ette ca 1 ha suurusele elamukrundile hoonestusala ja ehitusõiguse määramise kokku kuni kolme hoone (elamu ja kaks abihoonet) püstitamiseks. Ehituskeeluvööndit on kinnistul Kõrgessaare valla üldplaneeringuga vähendatud 100 meetrini, üldplaneering maakasutuse juhtfunktsiooni osas ettekirjutusi ei tee. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28.04 - 12.05.2010. Vastu võetud planeeringuga saab tutvuda lahtiolekuaegadel Kõrgessaare Vallavalitsuses (Kõpu tee 8 Kõrgessaare) ja Kõrgessaare valla avalike dokumentide registris. Vastu võetud korraldusega on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15598 , detailplaneeringu failidega on võimalik tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=15572

  Kõrgessaare Vallavalitsus