Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Dokumendiregister
  Vallavolikogu istungid
  Kirjavahetus
  Projektid
  2013.a projektid
  2012.a projektid
  2011.a projektid
  2010.a projektid
  2009.a projektid

2024, July
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

2009.a projektid
Prindi
 
 

2009.a

Meede 1.3.1. "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" Projekt "Kõrgessaare valla tööharjutuskeskuse töölerakendamine ja arendamine" (kood 1.3.0102.09-0088)

Toetaja : Euroopa Sotsiaalfond

Kogumaksumus koos käibemaksuga 2 990 694 kr

Projekti abikõlbulikkuse periood : 01.03.2009- 28.02.2012

Projekti üldeesmärk: On tööle rakendunud Kõrgessaare valla töötutele mõeldud tööharjutuskeskus, mis võimaldab kiiremini ja ulatuslikumalt integreerida tööturule ennekõike riskirühmi. Tegevuse tulemusel on töötud ning mitteaktiivsed toodud tööhõivesse.

Teenused sihtrühmale on pidevalt täiendatavad ning arendatavad, arvestades ajahetkede võimalusi, nõudeid , ootusi tööjõuturul.

 

Projekti spetsiifilised eesmärgid:

On läbi viidud projekti sihtrühmale mitmekesised erinevaid vajadusi arvestavad ning praktilisi teadmisi andvad koolitused, nõustamise- ning teabepäevad sh on need toimunud nii ühiselt gruppidele kui on arvestatud sihtgrupi liikmete individuaalseid vajadusi;

On toimunud praktilised tööharjutused ja muud toetavad tegevused töötutele, sihtgrupil on valmisolek aktiivsetes tööturumeetmetes osalemiseks või tööle rakendumiseks;

On soetatud tööharjutuskeskuses tegevuste läbiviimiseks vajalikud töö- ja õppevahendid;

On toimunud aktiivne teavitustöö nii projekti toimumisest kui tervikuna töötule suunatud teabe levitamisel sihtgrupini jõudmiseks;

On valminud praktiline käsiraamat töötute poolt oma kogemuse põhjal töötule, .

Toimib heal tasemel kohalik koostööpartnerlus ning võrgustikutöö

Sihtgrupp:

pikaajalised töötud (töötu, kes ei ole olnud hõivatud tööga vähemalt 12 kuud; 15–24-aastane töötu, kes ei ole olnud hõivatud tööga vähemalt 6 kuud); puuetega inimesed; vanemaealised (alates 50. eluaastast); sõltuvusprobleemidega inimesed; projekti ajal töö kaotanud inimesed.

Kõrgessaare aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendus ja rekonstrueerimine 1.

Projekti eesmärk:Projekti I etapil teostatakse projekteerimis-uurimistööd Kõrgessaare aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laienduseks, rekonstrueerimiseks ja renoveerimiseks eesmärgil suurendada ühisveevärgi ja -kanalsatsiooni ulatust ja töökindlust tagamaks elanike varustamise tervisele ohutu joogiveega ja reovee ärajuhtimisega.

Toetaja : SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kogumaksumus koos käibemaksuga:352820 EEK

Tööde teostaja:OÜ Sirkel ja Mall; ekspertarvamus; Dagopen OÜ

Teostamise tähtaeg:31 august 2009.a; pikendatud 31.10.2009

 

Lauka küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise I etapp

Projekti eesmärk:Valmib Lauka küla reoveepuhasti ja -punpla põhiprojekt, eesmärgiga viia Lauka küla ühiskanalisatsiooni rajatisted vastavusse keskkonnanõuetega ning arendada välja Lauka reovekogumisala.

Toetaja : SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kogumaksumus koos käibemaksuga:159820 EEK

Tööde teostaja:Schöttli Keskkonnatehnika AS

Teostamise tähtaeg: 30 aprill 2009.a, pikendatud kuni 31.08.2009

 

 

Lastaed Vigri renoveerimine

Projekti eesmärk:

Eesmärk 1. Kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste avalike teenuste kättesaadavuse tagamine kohalikus keskuses, Kõrgessaare alevikus.

Mõju: Kõrgessaare valla keskuses- Kõrgessaare alevikus on tagatud alushariduse teenuse kättesaadavus kogu valla territooriumil olevatele eelkooliealistele lastele.

Eesmärk 2. Kohalike avalike teenustega seotud infrastruktuuri kasutuse efektiivsuse parandamine maapiirkondades.

Mõju : Renoveeritakse lasteaed millega tagatakse kaasaegses, turvalises, kehtestatud nõuetele vastava mängu- ja õpikeskkonnas koolieelse hariduse osutamine sihtgrupile.

Toetaja:Ettevõtluse Arendamise SA, Kohalike avalike teenuste arendamise programmi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Planeeritud kogumaksumus koos käibemaksuga: 5 739 390 sh toetus 4 751 173 EEK; tegelik maksumus 5 867 749,60 EEK, sh toetus 4 751 173 EEK

Tööde teostaja: EBC Ehitus AS

Teostamise tähtaeg: 30.11.2009.a Tegelik kasutusloa väljastamisaeg 10 september 2009.a.

Lõuna - Ristnanina piirkonna puhkemajanduslik tsoneering

Projekti peaeesmärk:Turistide ja kohalike elanike poolt aktiivselt kasutatavate loodus- ja muinsuskaitsealade kasutusreeglite seadmine ja kaitse korraldamine;

Otsene eesmärk: Valmib Lõuna - Ristnanina piirkonna puhkemajandulik tsoneering (reeglistik, plaanimaterjal)

Toetaja : SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kogumaksumus koos käibemaksuga: 60 000 EEK

Tööde teostaja:DAGOPen OÜ

Teostamise tähtaeg: november 2008 kuni mai 2009 ; pikendatud kuni 31.08.2009

 

  Kõrgessaare Vallavalitsus